blank

Sıradaki içerik:

Hamileyken Okunacak Dualar

sv

Hamileyken Okunacak Dualar

avatar

Dualar

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 1

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Hamileyken Okunacak Dualar

Hamileyken Okunacak Dualar

Dua insanoğlu içi en büyük mucizelerden biridir. İnsan hayatının her anında dua etmeli ve sükürü asla bıırakmamalıdır. Dualar sayesinde insan hayata daha sıkı bağlanır ve inancını kaybetmeden yaşamını sürdürür. Hayatın her anında okunması gereken dua hamileykende bol bol okunmalıdır. Hamileyken okunacak dualar hem bebeği hem de anneyi kapsamalıdır.İşte hamileyken okunacak dualar;

İnşikak Suresi; İnşikak suresi sayesinde hamile olan annenin gönlüne huzur dolar ve sıkıntılardan kurtulur. Bebek rahatlar ve uysallaşır. Hamile anne gün içerinde bolca İnşikak suresi okumalı ve dinlemelidir. İşte İnşikak suresi;

İnşikak Suresi Türkçe Okunuşu

1.İzessemaunşakkat.
2.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3.Ve izel’ardu muddet.
4.Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6.Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
7.Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
8.Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
9.Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
10.Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
11.Fesevfe yed’u suburen.
12.Ve yasla se’ıyren.
13.İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
14.İnnehu zanne en len yehure.
15.Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
16.Fela uksimü bişşefekı.
17.Velleyli ve ma veseka.
18.Velkameri izetteseka.
19.Leterkebunne tabekan ‘an tabekın.
20.Femalehum la yu’minune.
21.Ve iza kurie ‘aleyhimülkur’anu la yescudune.
22.Belilleziyne keferu yukezzibune.
23.Vallahu a’lemu bima yu’une.
24.Febeşşirhüm bi’azabin eliymin.
25.İllelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

Ahkaf Suresi; Ahkaf suresi sayesinde doğacak olan bebek iyi huylu ve güler yüzlü olur. Bebeğin hayırlı ve salihli evlat olması için Ahkaf suresi okunmalıdır.

Ahkaf Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ha mım
2.Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
3.Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu’ridun
4.Kul eraeytüm ma ted’une min dunillahi eruni maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat ıtunı bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn
5.Ve men edallü mimmey yed’u min dunillahi mel la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun
6.Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a’daev ve kanu bi ıbadetihim kafirın
7.Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın
8.Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la temlikune lı minellahi şey’a hüve a’lemü bima tüfıdune fih kefa bihı şehıdem beynı ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahıym
9.Kul ma küntü bid’am miner rusüli ve ma edrı ma yüfahü bı ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezırum mübın
10.Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimın
11.Ve kalellezıne keferu lillezıne amenu lev kane hayram ma sebekuna ileyh ve iz lem yehtedu bihı fe seyekulune haza ifkün kadım
12.Ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezıne zalemu ve büşra lil muhsinın
13.İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
14.Ülaike ashabül cenneti halidıne fıha cezaem bima kanu ya’melun
15.Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı’nı en eşküra nı’metekelletı en’amte aleyye ve ala valedeyye ve en a’mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın
16.Ülaikellezıne netekabbelü anhüm ahsene ma amilu ve netecavezü an seyyiatihim fı ashabil cenneh va’des sıdkıllezı kanu yuadun
17.Vellezı kale li valideyhi üffil leküma e teıdaninı en uhrace ve kad haletil kurunü min kablı ve hüma yesteğıysanillahe veyleke amin inne va’dellahi hakk fe yekulü ma haza illa esatıyrul evvelın
18.Ülaikellezıne hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın
19.Ve li küllin derecatün mimmâ amilu ve li yüveffiyetüh ea’ mâlehüm ve hüm la yuzlamun
20.Ve yevme yu’radullezıne keferu alen nar ezhebtüm tayyibatiküm fı hayatikümüd dünya vestemta”üm biha fel yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm tefsükun
21.Vezkür eha ad iz enzera kavmehu bil ahkafi ve kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihı ella ta’büdu illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
22.Kalu eci’tena li te’fikena an alihetina fe’tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
23.Kale innemel ilmü ındellahi ve übelliğuküm ma ürsiltü bihı ve lakinnı eraküm kavmen techelun
24.Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntıruna bel hüve mesta’celtüm bih rıhun fıha azabün elım
25.Tüdemmiru külle şey’im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimın
26.Ve le kad mekkennahüm fıma im mekkennaküm fıhi ve cealna lehüm sem’av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm sem’uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey’in iz kanu yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
27.Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve sarrafnel ayati leallehüm yarciun
28.Fe lev la nesarahümlezınettehazu min dunillahi kurbanen aliheh bel dallu anhüm ve zalike ifkühüm ve ma kanu yefterun
29.Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur’an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın
30.Kalu ya kevmena inna semı’na kitaben ünzile min ba’di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym
31.Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım
32.Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu’cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya’ ülaike fı dalalim mübın
33.E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda ve lem ya’ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey’in kadır
34.Ve yevme yu’radullezıne keferu alen nar leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbinakale fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
35.Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve la testa’cil lehüm ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu illa saatem min nehar belağ fe hel yühlekü illel kavmül fasikun

Hamileyken bol bol zikir çekilmesi hem anne hem de bebek için çok faydalı olacaktır. Ayrıca hamile annelere şu dualar tavsiye edilir;

blank

Asr suresi; Bebeğin sabırlı olması ve erken ağlamaması için okunmalıdır.

Ala suresi; Bebeğin kilo alması ve zekş olması için okunmalıdır.

İnsan suresi; Gün içerisinde 70 defa okundupu takdirde güzel ahlaklı bir bebek olur.

Enbiya Suresi; Peygamber Efendimiz gini güzel huy ve ahlak için bolca okunmalıdır.

İbrahim Suresi; Söz dinleyen ve güzel huylu bir bebek için okunmalıdır.

Al-i İmran Suresi; Bebeğin sağlıklı uyuması ve kötülüklerden korunması için okunmalıdır.

Yusuf Suresi; Bebeğin güzek yüzlü olması için okunmalıdır.

Lokman Suresi;Güzel bir hayat sürmesi için okunmalıdır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
deneme